My Porfosoor

Recycle Bin
.
HI Guest
1 - جهت جابجا نمودن یک فایل از یک قسمت به قسمت دیگر کدام کزینه را میزنیم؟ ( 4 نمره )
الف) Copy
ب) Cut
ج) Paste
د) Refresh
2 - با کدامیک از گزینه های زیر میتوان فایل را با نرم افزار دیگری باز نمود؟ ( 4 نمره )
الف) Open with
ب) Send to
ج) Personalize
د) Sorted by
3 - کدامیک از موارد زیر جزء خصوصیات حافظه های جانبی نیست؟ ( 4 نمره )
الف) ظرفیت حافظه های جانبی بیش از حافظه های اصلی است
ب) حافظه های جانبی کندتر از حافظه های اصلی هستند
ج) حافظه های جانبی ارزان تر از حافظه های اصلی هستند
د) وجود حداقل یک حافظه جانبی برای راه اندازی سیستم الزامی است
4 - جهت حذف دائم یک فایل از سیستم کدام کلیدهای میانبر را می زنیم؟ ( 4 نمره )
الف) Shift + Delete
ب) Alt + Delete
ج) CTRL + Delete
د) Tab + Delete
5 - کدامیک از حافطه های زیر جزء حافظه های اصلی است؟ ( 4 نمره )
الف) cache
ب) hard
ج) flash
د) cd
6 - کدامیک از کلیدهای زیر جهت تغییر نام یک فایل استفاده میشود؟ ( 4 نمره )
الف) ALT + F4
ب) CTRL + F4
ج) F2
د) F3
7 - کدامیک از نرم افزارهای زیر جهت اتصال به اینترنت استفاده نمیشود؟ ( 4 نمره )
الف) Google chrome
ب) Internet explorer
ج) Safari
د) Kmplayer
8 - جهت مشاهده نام و مشخصات سخت افزارهای موجود بر روی سیستم به کدام قسمت میرویم؟ ( 4 نمره )
الف) Taskbar
ب) Devise manager
ج) Start menu
د) Task manager
9 - شکل زیر کدامیک از سخت افزارهای موجود در سیستم را نشان می دهد؟ ( 4 نمره )
الف) Mother board
ب) hard
ج) CPU
د) VGA
10 - کدامیک از گزینه های زیر برنامه هایی را که در هارد تکه تکه ذخیره شده اند را به هم می چسباند؟ ( 4 نمره )
الف) System restore
ب) Task scheduler
ج) Disk cleanup
د) Disk defragmenter
11 - کدامیک از گزینه های زیر جهت نصب یک زبان جدید بر روی سیستم بکار میرود؟ ( 4 نمره )
الف) Region and language
ب) Power option
ج) Keyboard
د) Programs and features
12 - با انتخاب کدام گزینه از کنترل پنل می توان یک نرم افزار را uninstall نمود؟ ( 4 نمره )
الف) Default programs
ب) windows update
ج) Program and features
د) Folder options
13 - کدامیک از پسوند های زیر یک سایت آموزشی را معرفی می نماید؟ ( 4 نمره )
الف) org
ب) gov
ج) edu
د) com
14 - کدامیک از سایت های زیر موتور جستجو نیست؟ ( 4 نمره )
الف) Google.com
ب) Facebook.com
ج) Parseek.com
د) Altavista.com
15 - کدامیک از کلیدهای میانبر زیر جهت انتخاب آیکون های غیر همجوار استفاده میشوند؟ ( 4 نمره )
الف) انتخاب alt و کلیک بر روی آیکن ها
ب) انتخاب ctrl و کلیک بر روی آیکن ها
ج) انتخاب shift و کلیک بر روی آیکن ها
د) انتخاب tab و کلیک بر روی آیکن ها
16 - با حذف کدامیک از موارد زیر میتوان لیست سایت های مرور شده را از مرورگر حذف نمود؟ ( 4 نمره )
الف) Cookie
ب) History
ج) Password
د) Form data
17 - کدامیک از گزینه های زیر جهت ارسال ایمیل در گوگل به کار میرود؟ ( 4 نمره )
الف) Send mail
ب) Compose mail
ج) Spam
د) Inbox
18 - با کدام یک از گزینه های زیر می توان متنی را در انتهای ایمیل های ارسالی به صورت خودکار درج نمود؟ ( 4 نمره )
الف) Send mail
ب) Auto responder
ج) Signiture
د) trash
19 - کدامیک از پسوندهای زیر به یک فایل فشرده اشاره دارد؟ ( 4 نمره )
الف) JPG
ب) ZIP
ج) PDF
د) TXT
20 - کدامیک از دستگاه های زیر یک دستگاه خروجی هستند؟ ( 4 نمره )
الف) Scanner
ب) Printer
ج) Mouse
د) Keyboard
21 - با انتخاب گزینه زیر : ( 4 نمره )
الف) ویندوز فایل های مخفی را نشان می دهد
ب) ویندوز فایل های مخفی را نشان نمی دهد
ج) تمام فولدرها روی یک پنجره باز میشوند
د) هر فولدر روی یک پنجره جدا باز میشود
22 - متن روبرو چه چیزی را جستجو میکند؟ *.*-- ( 4 نمره )
الف) تمامی فایل ها
ب) فایل های دو حرفی با هر پسوندی
ج) تمامی فایل هایی که نام آنها حداقل 2 حرف است
د) تمامی فایل هایی که نام آنها حداکثر2 حرف است
23 - 1GB برابر با : ( 4 نمره )
الف) 1024MB است
ب) 1024KB است
ج) 512MB است
د) 512KB است
24 - آیکن های زیر با چه شکلی در پنجره نشان داده شده است؟ ( 4 نمره )
الف) Large icon
ب) Small icon
ج) List
د) Details
25 - سریعترین حافظه سیستم کدام است؟ ( 4 نمره )
الف) RAM
ب) ROM
ج) HARD
د) CACHE
نام خود را وارد نمایید
میزان تحصیلات خود را وارد نمایید
ایمیل
کد امنیتی را وارد نمایید
این قسمت هنوز راه اندازی نگشته است.